Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Dostawa artykułów promocyjnych dla Wydziału Gospodarki

Termin składania ofert: 24.10.2011, 11:00
Lokalizacja: Katowice (woj. śląskie)
Data publikacji: 14.10.2011
Branża: Poligrafia, wydawnictwa
Dom i wnętrze > Artykuły domowe
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 270571
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Województwo Śląskie
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.slaskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów promocyjnych dla Wydziału Gospodarki
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych dla Wydziału Gospodarki zgodnie z zakresami i opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodatkowe postanowienia dla zakresów: 1. Wszystkie oferowane artykuły promocyjne muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w siwz. 2. Wykonanie projektów, układów graficznych powinno być zgodne z zakresami i opisem zawartym w niniejszej siwz. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie wzory logotypów w dniu zawarcia umowy. Wykonawca uzgodni i przedstawi Zamawiającemu wzór przedmiotu zamówienia zawierający m.in.: projekt, układ graficzny, propozycję tłoczeń, graweru, nadruku lub innej formy znakowania w terminie do 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 4. Wykonawca uwzględni i naniesie uwagi Zamawiającego do wzoru przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia przekazania uwag. 5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego wzoru przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad artykułów promocyjnych, które nie wynikły z winy Zamawiającego na własny koszt. 7. Wraz z zawarciem umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do projektów i układów graficznych. 8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat, do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. 9. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo- odbiorczym
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0 , 22462000-6
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt III.4.1). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty i oświadczenia, o których mowa: - w pkt III.4.1) winny być złożone w taki sposób, aby warunki, o których mowa w pkt III.3) Wykonawcy spełnili łącznie, - w pkt III.4.2) składa odrębnie każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wszystkie dołączone dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-24, godzina: 11:00:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Kancelaria Ogólna pokój 164, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt III.4.2). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Ww. warunek każdy z podmiotów oferty wspólnej musi spełniać odrębnie. 3. Materiały promocyjne finansowane są w 85% przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Torba bawełniana na materiały informacyjne
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa toreb bawełnianych na materiały informacyjne w ilości 300 szt., zgodnie z opisem zawartym w siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0, 22462000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zasłonka przeciwsłoneczna na boczną szybę samochodu
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasłonek przeciwsłonecznych na boczną szybę samochodu w ilości 300 szt. kompletów, zgodnie z opisem zawartym w siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0, 22462000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Długopis
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa długopisów w ilości 300 szt., zgodnie z opisem zawartym w siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0, 22462000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zawieszka zapachowa do samochodu
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zawieszek zapachowych do samochodu w ilości 300 szt., zgodnie z opisem zawartym w siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0, 22462000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wkład notesowy B5
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów notesowych B5 w ilości 300 szt., zgodnie z opisem zawartym w siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0, 22462000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pamięć USB
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci USB w ilości 300 szt., zgodnie z opisem zawartym w siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0, 22462000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Latarka
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa latarek w ilości 300 szt., zgodnie z opisem zawartym w siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0, 22462000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^