Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

TZP/2-23/233/84/11 Zakup i dostawa aparatu RTG przyłóżkowego oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu.

Termin składania ofert: 24.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Opole (woj. opolskie)
Data publikacji: 14.10.2011
Branża: Medyczna > Urządzenia medyczne
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 270697
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. W. Witosa 26, 45-418 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4520114
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wcm.opole.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TZP/2-23/233/84/11 Zakup i dostawa aparatu RTG przyłóżkowego oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa aparatu RTG przyłóżkowego oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111000-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie stawia wymogu wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga wykazania realizacji dwóch dostaw przyłóżkowych zestawów RTG o wartości dostaw nie mniejszej niż 135 000,00 zł. każda, oraz, że zostały przez Wykonawcę wykonane należycie.Do oferty należy dołączyć wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do oferty należy załączyć wykaz osób- inżynierów serwisowych-minimum 1 osoba, z minimum 12- miesięcznym doświadczeniem zawodowym w zakresie serwisowania aparatów RTG .
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • inne dokumenty
  W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia należy przedstawić: 1.Świadectwa dopuszczające dany produkt do obrotu. Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych świadectwami dopuszczającymi do obrotu są: - deklaracja zgodności CE producenta (dla wszystkich klas wyrobu medycznego) - certyfikat zgodności jednostki notyfikującej (dotyczy klas wyrobu medycznego I określonych w art.29 ust.5 ustawy o Wyrobach Medycznych) -zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych zgodnie z art. 58ust.1 ustawy o Wyrobach Medycznych 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć wypełniony załącznik nr 1 oraz instrukcje, katalogi itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia. 3.Oświadczenie iż Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego aparatu i posiada autoryzację producenta do jego serwisowania i ma dostęp do oryginalnych części zamiennych
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykazania realizacji dwóch dostaw przyłóżkowych zestawów RTG o wartości dostaw nie mniejszej niż 135 000,00 zł. każda, oraz, że zostały przez Wykonawcę wykonane należycie w okresie nie dłuższym niż ostatnie trzy lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie. Załączane dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw winny zawierać opis przedmiotu zamówienia, datę jego realizacji oraz wartość. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wykazania minimum 1 osoby, z minimum 12- miesięcznym doświadczeniem zawodowym w zakresie serwisowania aparatów RTG Do oferty należy załączyć wykaz osób- inżynierów serwisowych-minimum 1 osoba, z minimum 12- miesięcznym doświadczeniem zawodowym w zakresie serwisowania aparatów RTG . 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udział w postępowaniu. 2.Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty. 4. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w punktach: 1. Rozdział VI pkt.1.2 i 3 2. Rozdział VI pkt.. 2.1 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy.W przypadku wykonawcy będącego spółką cywilną należy dostarczyć umowę spółki w celu potwierdzenia prawidłowości złożonych oświadczeń woli przez uprawnione osoby.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie.
1 - Cena - 80
2 - jakość - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Możliwe zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy oraz określenie warunków takiej zmiany (art.144 ust.1 Ustawy Pzp) np.: a)W sytuacjach awaryjnych Wykonawca może, za bezwzględną zgodą Zamawiającego dostarczyć wyrób równoważny lub o wyższych- korzystniejszych parametrach technicznych względem asortymentu objętego przedmiotem umowy. b)Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości umowy. Określenie warunków dokonywania ww. zmian do umowy; Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie podając: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany (jeżeli wymaga); wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy, przedstawia propozycję aneksu do umowy. Uwaga: Wszystkie zmiany wymagają zgody stron w formie sporządzonego i podpisanego przez obie strony aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wcm.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PSZOZ WCM Opole Al. W. Witosa 26, 45-418 Opole.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-24, godzina: 10:00:00, miejsce: PSZOZ WCM Opole Al. W. Witosa 26, 45-418 Opole pokój nr 18 lub kancelaria
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^