Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 270895
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach, ul. J. Piłsudskiego 18 18, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 384-20-56
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.gryfice.ibip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH, w SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach w sezonie zimowym 2011/2012 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje teren gmin: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Karnice, Brojce i Rewal. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych przy pomocy: - pojazdów Wykonawcy i sprzętu Zamawiającego zamontowanego na pojazdach Wykonawcy - pojazdów i sprzętu Wykonawcy zamontowanego na pojazdach Wykonawcy Nośniki potrzebne do zimowego utrzymania dróg powiatowych: Zadanie 1 - samochód o ładowności co najmniej 10 Mg (ton) pracujące z piaskarką i pługiem Zamawiającego zaopatrzony w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu. Zadanie 2 - samochód o ładowności co najmniej 10 Mg (ton) pracujące z piaskarką i pługiem Zamawiającego zaopatrzony w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu. Zadanie 3 - ciągnik z napędem na dwie osie o mocy co najmniej 70 KM z rozsiewaczem RCW Wykonawcy i pługiem Zamawiającego zaopatrzony w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu. Zadanie 4 - ładowarka o pojemności łyżki do 2 m 3, zaopatrzona w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu Zadanie 5 - ładowarka o pojemności łyżki do 2 m 3, zaopatrzona w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu Zadanie 6 - ładowarka o pojemności łyżki powyżej 3,0 m 3, zaopatrzone w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu Zadanie 7 - ładowarka o pojemności łyżki powyżej 3,0 m 3, zaopatrzone w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu Zadanie 8 - ładowarka teleskopowa o pojemności łyżki min. 2 m 3 i wysięgu min. 7,00m zaopatrzone w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu Zadanie 9 - ciągnik z napędem na dwie osie o mocy co najmniej 150 kM z pługiem czołowym Wykonawcy Zadanie 10 - ciągnik z napędem na dwie osie o mocy co najmniej 95 kM z pługiem wirnikowym
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień uzupełniających w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi po cenach zawartych w ofercie przetargowej
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia / niespałnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia / niespałnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia / niespałnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia / niespałnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia / niespałnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
    Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tj, że: 1) posiada uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 2)dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że dysponują lub będą dysponować - zabezpieczają w pełnej gotowości technicznej sprzęt na okres trwania umowy 3)zapewnieniu stałej łączności telefoniczną z Zamawiającym, 4)posiada ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych do wykonywania zadań w ramach niniejszej umowy od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia z tytułu szkody na osobie min. 1.500.000,00 euro oraz szkody na mieniu min. 300.000,00 euro, 5) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia min. 100.000,00 zł, 2. Oświadczenie, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym Urzędzie Skarbowym, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykaz osób i sprzętu biorącego udział w wykonywaniu zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdp.gryfice.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Piłsudskiego 18 72-300 Gryfice
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-24, godzina: 10:00:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Piłsudskiego 18 72-300 Gryfice sekretariat
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - samochód o ładowności co najmniej 10 Mg (ton) pracujące z piaskarką i pługiem Zamawiającego zaopatrzony w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje teren gmin: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Karnice, Brojce i Rewal. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - samochód o ładowności co najmniej 10 Mg (ton) pracujące z piaskarką i pługiem Zamawiającego zaopatrzony w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje teren gmin: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Karnice, Brojce i Rewal. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 - ciągnik z napędem na dwie osie o mocy co najmniej 70 KM z rozsiewaczem RCW Wykonawcy i pługiem Zamawiającego zaopatrzony w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach w sezonie zimowym 2011/2012 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje teren gmin: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Karnice, Brojce i Rewal. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4 - ładowarka o pojemności łyżki do 2 m 3, zaopatrzona w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje teren gmin: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Karnice, Brojce i Rewal. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5 - ładowarka o pojemności łyżki do 2 m 3, zaopatrzona w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje teren gmin: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Karnice, Brojce i Rewal. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6 - ładowarka o pojemności łyżki powyżej 3,0 m 3, zaopatrzone w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje teren gmin: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Karnice, Brojce i Rewal. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7 - ładowarka o pojemności łyżki powyżej 3,0 m 3, zaopatrzone w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje teren gmin: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Karnice, Brojce i Rewal. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie 8 - ładowarka teleskopowa o pojemności łyżki min. 2 m 3 i wysięgu min. 7,00m zaopatrzone w kompleksowy system GPS przeznaczony do monitorowania zewnętrznego - Zamawiający musi mieć możliwość zlokalizowania pojazdu podczas pracy, sygnał winien być przekazywany drogą internetową, co najmniej w 3 min. odstępach czasu
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje teren gmin: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Karnice, Brojce i Rewal. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie 9 - ciągnik z napędem na dwie osie o mocy co najmniej 150 kM z pługiem czołowym Wykonawcy
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje teren gmin: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Karnice, Brojce i Rewal. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie 10 - ciągnik z napędem na dwie osie o mocy co najmniej 95 kM z pługiem wirnikowym
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje teren gmin: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Karnice, Brojce i Rewal. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^