Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Dostawa bielizny pościelowej do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ZP/11/2011

Termin składania ofert: 24.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Kraków (woj. małopolskie)
Data publikacji: 14.10.2011
Branża: Dom i wnętrze > Wyroby włókiennicze
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 335622
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6876330
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dietl.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bielizny pościelowej do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ZP/11/2011
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa bielizny pościelowej do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymogami Zamawiającego zawiera zał. nr 2 SIWZ
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39512000-4
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, Wykonawcy występujący wspólnie), którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 PZP oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP. 2.Spełnienie wymogów, wskazanych w ust. 1 należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 3a i 3b do SIWZ oraz poprzez przedłożenie dokumentów i oświadczeń o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ. 3.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty), z zastrzeżeniem art.26 ust.3 PZP. 4. Zgodnie z art. 26 ust.3 PZP Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów oraz pełnomocnictw, o których mowa w Rozdziale VIII, albo złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich przedłożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy i tak podlegałaby odrzuceniu lub koniecznym byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z art.22 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP zał. do SIWZ nr 3a
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 3 o posiadaniu wystarczającego potencjału technicznego do realizacji przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ nr 3a
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.3 zał. SIWZ nr 3a
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.22 ust.1 pkt. 4 zał. SIWZ nr 3a
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie Wykonawcy, że posiada wszelkie wymagane przez prawo certyfikaty wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia dopuszczające do obrotu na terenie RP - zał. nr 4 SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dietl.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków pok.307 kancelaria IIIp.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-24, godzina: 10:00:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków pok.307 kancelaria IIIp.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^