Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4483410 w. 108
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.jaslo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sal Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, obejmująca dwa zadania: 1) Zadanie nr 1 - Dostawa wyposażenia do pracowni metrologii i kontroli jakości: a) stół ćwiczeniowy z nadbudową - 4 kpl., b) stół pomiarowy - 4 szt., c) stół montażowy z nadbudową - 2 kpl., d) imadło ślusarskie - 2 szt., e) krzesło warsztatowe - 22 szt., f) krzesło obrotowe - 2 szt., g) laptop i projektor multimedialny + ekran wraz ze stolikiem - 2 szt., h) tablica kredowa w ramie, lakierowana - 2 szt., i) biurko warsztatowe - 2 szt., j) szafa warsztatowa - 2 szt., k) szafa narzędziowa - 1 szt., l) 11 stanowisk pomiarowych: - wysokościomierz cyfrowy, stół do płyty granitowej wraz z płytą - 1 kpl., - przyrząd kłowy, czujnik dźwigowo zębaty, stół warsztatowy - 1 kpl., - płytki wzorcowe wraz z uchwytem, wkładki płasko ścięte (para) - 4 kpl., - chropowatościomierz wraz ze statywem granitowym, stół warsztatowy - 1 kpl., - liniał sinusowy o zakresie 0-60° (lub więcej), wałeczki pomiarowe - 4 kpl., - maszyna pomiarowa, stół warsztatowy - 1 kpl., - projektor pomiarowy, stół warsztatowy - 1 kpl., - suwmiarka cyfrowa o zakresie min. 0-150 mm, mikrometr cyfrowy o zakresie min. 0-25mm, czujnik cyfrowy o zakresie min. 0-12,7mm - 1 kpl., - cyfrowy twardościomierz stacjonarny Rockwell/Brinell, stół warsztatowy - 1 kpl., - przyrząd do pomiaru i ustawiania narzędzi poza obrabiarką o min. zakresie (osi X:Z) 130mm : 360 mm i rozdzielczości w osi X i Z: 0,001mm, stół warsztatowy - 1 kpl., - urządzenie do testowania odchyłek okrągłości, stół warsztatowy - 1 kpl., ł) walizka pomiarowa - 6 kpl., W zakresie zadania nr 1 Zamawiający w 2011 r. sfinansuje jedynie dostawy do wysokości 200 000,00 zł brutto. 2) Zadanie nr 2 - Dostawa wyposażenia do pracowni łączenia i spajania metali: a) tablica szkolna - 1 szt., b) biurko warsztatowe - 1 szt., c) krzesło warsztatowe specjalistyczne - 1 szt., d) stołek warsztatowy - 6 szt., e) szafa skrytkowa (12 skrytek) - 2 szt., f) szafka/stolik pod wiertarkę - 1 szt., g) przyłbica samo-ściemniająca - 6 szt., h) palnik do cięcia i spawania acetylenowo-tlenowy - 3 kpl., i) elektryczny podgrzewacz gazu CO2 - 5 kpl., j) reduktor gazu - acetylen oraz tlen - po 3 szt., k) dwuwarstwowy wąż spawalniczy do tlenu oraz do acetylenu - 45 mb., l) wózek na butle - 1 szt., ł) reduktor gazu - argon, CO2 - 4 szt., m) bezpiecznik suchy przypalnikowy: acetylen oraz tlen - po 3 szt., n) bezpiecznik suchy przyreduktorowy: acetylen oraz tlen - po 3 szt., o) szlifierko-ostrzałka do elektrod wolframowych - 1 kpl., p) okulary ochronne przemysłowe - 10 szt., q) przedłużacz elektryczny na bębnie, 3-fazowy - 1 szt., r) wózek narzędziowy wraz z wyposażeniem (min. 150 narzędzi) - 2 kpl., s) spawarka TIG MMA - 2 szt., ś) przecinarka plazmowa - 1 kpl., t) półautomat spawalniczy MIG/MAG - 2 szt., u) stanowisko spawalnicze: - składające się ze stołu spawalniczego wraz z szafką narzędziową, wentylatora oraz wyłącznika silnikowego - 2 szt., - składające się ze stołu spawalniczego wraz z szafką narzędziową, wentylatora oraz wyłącznika silnikowego i ramienia odciągowego - 1 szt., - wyposażone dodatkowo w urządzenie filtrowentylacyjne - 2 szt., - składające się ze stołu spawalniczego z rusztem, wentylatora, elektrycznej aparatury sterującej i ssawki elektromagnetycznej z przewodem ssącym - 2 szt., v) spawalnicza zasłona lamelowa - 10 kpl. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski. 2. Przedmiot zamówienia opisany jest w zał. nr 7 i obejmuje: Dostarczenie wyposażenia na koszt Wykonawcy do siedziby Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle - ul. Staszica 30D, 38-200 Jasło. Rozładunek wyposażenia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, Montaż i uruchomienie wyposażenia. 3. Wszystkie meble warsztatowe (szafy, biurka warsztatowe, szafki itp.) winny być pomalowane w spójnej kolorystyce np. RAL 6014. Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, ustali z dyrektorem CKP w Jaśle kolorystykę mebli.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44315100-2 , 44315200-3 , 42000000-6 , 42662000-4 , 42662100-5 , 42662200-6 , 39150000-8 , 39151200-7 , 39110000-6 , 39113000-7 , 39121000-6 , 39121200-8 , 38900000-4 , 38652100-1 , 38410000-2 , 38340000-0 , 38330000-7 , 30213100-6 , 30195500-7
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenie - zał. nr 4 do siwz
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - w zakresie zadania nr 1: przynajmniej jednej dostawy obejmującej dostawę co najmniej jednego projektora pomiarowego i jednego twardościomierza stacjonarnego Rockwell/Brinell w ramach jednego zadania, za min. 100 000,00 zł. - w zakresie zadania nr 2: przynajmniej jednej dostawy (w ramach jednego zadania) obejmującej jednorazową dostawę urządzeń spawalniczych za min. 130 000,00 zł. - ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - zał. nr 4 do SIWZ oraz wykazu zrealizowanych dostaw - zał. nr 5 do siwz (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) oraz zobowiązania innych podmiotów - zał. nr 6 (jeżeli dotyczy)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - zał. nr 4 do siwz
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - zał. nr 4 do siwz
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenie - zał. nr 4 do siwz
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty, 2. Zobowiązanie innych podmiotów - zał. nr 6 (jeżeli dotyczy)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.jaslo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaśle , ul. Rynek 18 , 38-200 Jasło, pokój 203
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-24, godzina: 10:00:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaśle , Rynek 18 , 38-200 Jasło, w Sekretariacie Starosty (pokój nr 211)
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wyposażenia do pracowni metrologii i kontroli jakości
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) stół ćwiczeniowy z nadbudową - 4 kpl., b) stół pomiarowy - 4 szt., c) stół montażowy z nadbudową - 2 kpl., d) imadło ślusarskie - 2 szt., e) krzesło warsztatowe - 22 szt., f) krzesło obrotowe - 2 szt., g) laptop i projektor multimedialny + ekran wraz ze stolikiem - 2 szt., h) tablica kredowa w ramie, lakierowana - 2 szt., i) biurko warsztatowe - 2 szt., j) szafa warsztatowa - 2 szt., k) szafa narzędziowa - 1 szt., l) 11 stanowisk pomiarowych: - wysokościomierz cyfrowy, stół do płyty granitowej wraz z płytą - 1 kpl., - przyrząd kłowy, czujnik dźwigowo zębaty, stół warsztatowy - 1 kpl., - płytki wzorcowe wraz z uchwytem, wkładki płasko ścięte (para) - 4 kpl., - chropowatości omierz wraz ze statywem granitowym, stół warsztatowy - 1 kpl., - liniał sinusowy o zakresie 0-60° (lub więcej), wałeczki pomiarowe - 4 kpl., - maszyna pomiarowa, stół warsztatowy - 1 kpl., - projektor pomiarowy, stół warsztatowy - 1 kpl., - suwmiarka cyfrowa o zakresie min. 0-150 mm, mikrometr cyfrowy o zakresie min. 0-25mm, czujnik cyfrowy o zakresie min. 0-12,7mm - 1 kpl., - cyfrowy twardościomierz stacjonarny Rockwell/Brinell, stół warsztatowy - 1 kpl., - przyrząd do pomiaru i ustawiania narzędzi poza obrabiarką o min. zakresie (osi X:Z) 130mm : 360 mm i rozdzielczości w osi X i Z: 0,001mm, stół warsztatowy - 1 kpl., - urządzenie do testowania odchyłek okrągłości, stół warsztatowy - 1 kpl., ł) walizka pomiarowa - 6 kpl., W zakresie zadania nr 1 Zamawiający w 2011 r. sfinansuje jedynie dostawy do wysokości 200 000,00 zł brutto
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8, 39151200-7, 39110000-6, 39113000-7, 39121000-6, 39121200-8, 38900000-4, 38652100-1, 38410000-2, 38340000-0, 38330000-7, 30213100-6, 30195500-7
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wyposażenia do pracowni łączenia i spajania metali
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) tablica szkolna - 1 szt., b) biurko warsztatowe - 1 szt., c) krzesło warsztatowe specjalistyczne - 1 szt., d) stołek warsztatowy - 6 szt., e) szafa skrytkowa (12 skrytek) - 2 szt., f) szafka/stolik pod wiertarkę - 1 szt., g) przyłbica samo-ściemniająca - 6 szt., h) palnik do cięcia i spawania acetylenowo-tlenowy - 3 kpl., i) elektryczny podgrzewacz gazu CO2 - 5 kpl., j) reduktor gazu - acetylen oraz tlen - po 3 szt., k) dwuwarstwowy wąż spawalniczy do tlenu oraz do acetylenu - 45 mb., l) wózek na butle - 1 szt., ł) reduktor gazu - argon, CO2 - 4 szt., m) bezpiecznik suchy przypalnikowy: acetylen oraz tlen - po 3 szt., n) bezpiecznik suchy przyreduktorowy: acetylen oraz tlen - po 3 szt., o) szlifierko-ostrzałka do elektrod wolframowych - 1 kpl., p) okulary ochronne przemysłowe - 10 szt., q) przedłużacz elektryczny na bębnie, 3-fazowy - 1 szt., r) wózek narzędziowy wraz z wyposażeniem (min. 150 narzędzi) - 2 kpl., s) spawarka TIG MMA - 2 szt., ś) przecinarka plazmowa - 1 kpl., t) półautomat spawalniczy MIG/MAG - 2 szt., u) stanowisko spawalnicze: - składające się ze stołu spawalniczego wraz z szafką narzędziową, wentylatora oraz wyłącznika silnikowego - 2 szt., - składające się ze stołu spawalniczego wraz z szafką narzędziową, wentylatora oraz wyłącznika silnikowego i ramienia odciągowego - 1 szt., - wyposażone dodatkowo w urządzenie filtrowentylacyjne - 2 szt., - składające się ze stołu spawalniczego z rusztem, wentylatora, elektrycznej aparatury sterującej i ssawki elektromagnetycznej z przewodem ssącym - 2 szt., v) spawalnicza zasłona lamelowa - 10 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44315100-2, 44315200-3, 42000000-6, 42662000-4, 42662100-5, 42662200-6, 39121000-6, 39121200-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^