Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 335356
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Miasto Radomsko
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6854571
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.radomsko.pl, www.bip.radomsko.pl,
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Spacerowej 118 w Radomsku
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Spacerowej 118 w Radomsku które obejmuje: 1.Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomsku przy ul. Spacerowej 118; 2.Przyjmowanie zagubionych, zabłąkanych porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt z terenu miasta Radomska; 3.Wyłapywanie z terenu miasta Radomsko bezdomnych zwierząt, które: a)uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela; b)podejrzane są o nosicielstwo chorób zakaźnych, agresywnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 4.Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym, ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe; 5.Zapewnienie humanitarnej opieki nad zwierzętami oraz przestrzeganie norm żywieniowych (codzienne karmienie i pielęgnowanie zwierząt zgodnie z obowiązującymi wymogami i normami żywienia zwierząt), 6.Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt zawierającą: a)opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie, b)datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do schroniska lub inne okoliczności, na podstawie których zwierzę znalazło się w schronisku, c)dane dotyczące kwarantanny, d)dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, e)datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę, f)datę śmierci z podaniem przyczyny. 7.Leczenie chorych zwierząt rokujących możliwość wyleczenia, 8.Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, 9.Szczepienie zwierząt przebywających w schronisku przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym, 10.Niesienie pomocy zwierzętom rannym w wypadkach ulicznych oraz innych okolicznościach, 11.Dokonywanie interwencji w sprawach znęcania się nad zwierzętami, przetrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach oraz szkód dokonanych przez zwierzęta, 12.Zapewnienie utrzymania średniego miesięcznego stanu zwierząt w liczbie ok. 120 przez cały okres umowy; 13.Zapewnienie całodobowej opieki w pełnym zakresie bezdomnym zwierzętom; 14.Przedkładanie informacji raz na miesiąc, zawierających dane o zwierzętach: a)przyjętych do schroniska, b)oddanych do adopcji, c)poddanych szczepieniom przeciwko wściekliźnie, d)poddanych eutanazji z podaniem przyczyny, e)padłych z podaniem przyczyny. 15.Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez organizowanie dni otwartych, aukcji, sprzedaży, oddawanie do adopcji; 16.Utrzymanie czystości i porządku zgodnie z wymogami sanitarnymi oraz utrzymanie schroniska w należytym stanie technicznym tj.: sprawne funkcjonowanie urządzeń sanitarnych, wodociągowych i elektrycznych, bieżące utrzymanie porządku wokół terenu schroniska oraz odśnieżanie i posypywanie materiałami szorstkimi w okresie zimowym, bieżące regulowanie opłat za wodę, energie elektryczną i innych opłat wynikających z prowadzenia schroniska, dokonywanie drobnych napraw; 17.Administrowanie obiektami schroniska, zlokalizowanego przy ul. Spacerowej 118; 18.Utrzymywanie w sprawności wszystkich urządzeń wraz z instalacjami zgodnie z wymogami stosownych przepisów w tym zakresie; 19.Całodobowe zabezpieczenie terenu i obiektu schroniska; 20.Utrzymanie porządku na istniejących terenach zieleni i zakładanie nowych w obrębie schroniska; 21.Stosowanie się do postanowień regulaminu schroniska. Wykonawca obowiązany jest realizować przedmiot umowy zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomsku stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. Wykonawca ma prawo zaproponować zmiany, które jego zdaniem winny być wprowadzone do Regulaminu. Wprowadzenie zmian do Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98380000-0 , 85200000-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada udzielone przez Prezydenta Miasta Radomsko zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt , o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz, U, z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługi polegającej na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto oraz udokumentuje, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • inne dokumenty
  Oświadczenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego złożone np. w treści formularza ofertowego
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Zamawiający precyzuje, że zaznaczając w Sekcji III pkt. III.4.1) niniejszego ogłoszenia pozycję koncesja, zezwolenie lub licencja wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty udzielonego przez Prezydenta Miasta Radomsko zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz, U, z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w Sekcji III. pkt III.4) ppkt III.4.2) niniejszego ogłoszenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zawarte zostały ww wzorze umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Dodatek nr 4 do SIWZ).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomsko.pl,www.bip.radomsko.pl,
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Radomska Biuro Zamówień Publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-24, godzina: 09:00:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta -Biuro Podawcze w Urzędzie Miasta Radomska - parter budynku, 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 29 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^