Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Termin składania ofert: 24.10.2011, 09:00
Lokalizacja: Wrocław (woj. dolnośląskie)
Data publikacji: 14.10.2011
Branża: Urządzenia komputerowe
Oprogramowanie i systemy informatyczne > Oprogramowanie użytkowe
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 336548
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego, ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3474440, 3474466
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.witi.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I dostawa oprogramowania komputerowego do CAD 3D (CPV - 48700000-5) wymienionego w pkt. IV SIWZ Tabeli nr 1 oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie co najmniej obejmującym: projektowanie w kontekście złożenia, iMate, wiązania ruchu - sterowanie wiązaniami; generowanie prezentacji zespołów; projektowanie detali (szkice, modelowanie bryłowe, powierzchniowe, tabele parametrów, iLogic, iFeature); dostosowanie środowiska Inventor do własnych potrzeb - własne tabele, listy elementów, tworzenie własnych symboli i szablonów; edycja bibliotek ContentCenter; analiza MES; w wymiarze co najmniej 21 godzin dla grupy 8 osób (168 osobogodzin) w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; Część II dostawa, oprogramowania komputerowego typu CAS (CPV - 48700000-5) wymienionego w pkt. IV SIWZ Tabeli nr 2; Część III dostawa urządzeń, sprzętu i oprogramowania komputerowego (CPV - 30200000-1) wymienionego w pkt. IV SIWZ Tabeli 3.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zgodne z przedmiotem zamówienia
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5 , 30200000-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.witi.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowy Instytutut Techniki Inżynieryjnej, 50-961 Wrocław, ul. Obornicka 136, budynek 10, pok. nr 209A
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-24, godzina: 09:00:00, miejsce: Oferty należy składać osobiście w godz. 7-9 lub 12-15 w kancelarii Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, 50-961 Wrocław, ul. Obornicka 136, budynek 10, pok. nr 105 lub przesyłać pocztą
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa oprogramowania komputerowego do CAD 3D
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oprogramowania komputerowego do CAD 3D (CPV - 48700000-5) przeprowadzenie szkolenia w zakresie co najmniej obejmującym: projektowanie w kontekście złożenia, iMate, wiązania ruchu - sterowanie wiązaniami; generowanie prezentacji zespołów; projektowanie detali (szkice, modelowanie bryłowe, powierzchniowe, tabele parametrów, iLogic, iFeature); dostosowanie środowiska Inventor do własnych potrzeb - własne tabele, listy elementów, tworzenie własnych symboli i szablonów; edycja bibliotek ContentCenter; analiza MES; w wymiarze co najmniej 21 godzin dla grupy 8 osób (168 osobogodzin) w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa, oprogramowania komputerowego typu CAS (CPV - 48700000-5)
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, oprogramowania komputerowego typu CAS (CPV - 48700000-5)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa urządzeń, sprzętu i oprogramowania komputerowego (CPV - 30200000-1)
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa urządzeń, sprzętu i oprogramowania komputerowego (CPV - 30200000-1)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^