Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 336560
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Kod CPV:
więcej

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3280009
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.myslecinek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie płyty obornikowej wraz zbiornikami gnojówki oraz drogami dojazdowymi w Ogrodzie Fauny Polskiej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi i roboty budowlane w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP oraz art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm./ - dalej UPB. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie płyty obornikowej betonowej wraz trzykomorowym zbiornikiem gnojówki o pojemności użytkowej do 30 m3 oraz z drogami niezbędnymi do obsługi płyty i zbiornika w Ogrodzie Fauny Polskiej Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175, w zakresie i na warunkach określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, opisach , mapach stanowiących załączniki do SIWZ. Uwaga: jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości materiałów/ urządzeń/ rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż te na które wskazują zastosowane nazwy. Przedmiot zamówienia obejmuje : - opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z kompletem uzgodnień wymaganych do pozwolenia na budowę (wersja papierowa - 5 egz. , na nośniku elektronicznym - płyta CD-R - 1 egz.) - opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego (wersja papierowa - 4 egz., na nośniku elektronicznym - płyta CD-R 1 egz. ) - opracowanie przedmiarów robót budowlanych dla poszczególnych branż (wersja papierowa - 4 egz. , na nośniku elektronicznym, - płyta CD-R - 1 egz. ) - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie innych wymaganych prawem opracowań, których potrzeba sporządzenia ujawni się w trakcie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, wynikających z obowiązujących przepisów prawa - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zamówienia do czasu jego zakończenia, - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę wielobranżowej dokumentacji projektowej W ramach przedmiotu zamówienia należy przekazać Zamawiającemu: - dokumenty stanowiące dowód należytego wykonania robót budowlanych (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, deklaracje zgodności itd.), - dokumenty wymagane przez organy wyszczególnione w art.56 ust. l prawa budowlanego dalej organy kontrolne) w celu zajęcia stanowiska o niezgłoszeniu sprzeciwu lub uwag co do a rozpoczęcia użytkowania obiektu, - niezbędne wyposażenie, oznakowanie, protokoły badań, atesty i instrukcje zgodnie ze stanowiskiem organów kontrolnych - dokumenty wyszczególnione w art.57 ust. l i ust.2 prawa budowlanego, stanowiące podstawę wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Dokumenty wymienione w punkcie 1-3 stanowią integralną część SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.myslecinek.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym, w przypadku ich wystąpienia. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki na takich samych warunkach i zasadach jak określone w umowie podstawowej. Łączna wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego, określonego w SIWZ.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8 , 45000000-7 , 45262640-9 , 45233226-9 , 45231300-8 , 45111200-0
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca jest zobowiązany wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającą na budowie płyty do składowania obornika o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN brutto. W ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej usługi w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej płyty do składowania obornika lub zbiorników gnojówki o wartości nie mniejszej niż 10.000,-PLN brutto. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia-nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1.1.2 SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym w tym minimum sprzętem specjalistycznym (w liczbie i wydajności) gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku : Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia-nie spełnia, na podstawie oświadczenia dołączonego przez wykonawcę do oferty, określonego w pkt. 11.1.1.3 SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca jest zobowiązany wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. legitymującymi się uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83. poz. 578 z późn. zm.), w tym posiadającymi : 1)uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościach: -konstrukcyjno-budowlanej -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Legitymującymi się aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i minimum trzyletnim doświadczeniem w projektowaniu danej specjalności od daty uzyskania uprawnień projektowych. 2)uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: -konstrukcyjno budowlanej -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Legitymującymi się aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i minimum trzyletnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi w danej specjalności od daty uzyskania uprawnień budowlanych. Ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia-nie spełnia, na podstawie oświadczenia dołączonego przez wykonawcę do oferty, określonego w pkt. 11.1.1.4 SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 150.000,- (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) PLN. Posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia-nie spełnia, na podstawie oświadczenia dołączonego przez wykonawcę do oferty, określonego w pkt. 11.1.1.5 SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
    Załączenie dokumentów potwierdzających (np. referencje, protokół odbioru końcowego robót), że roboty opisowe w wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowow ukończone. W odniesieniu do usług projektowych dokumenty potwierdzające , że te usługi zostały wykonane należycie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Należy je złożyć w oryginale.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslecinek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy , ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-11-03, godzina: 09:00:00, miejsce: oferty należy składać w sekretariacie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz, w siedzibie Zamawiającego (pkt. 1 SIWZ)
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^