Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Zimowe utrzymanie dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Gminy Czosnów.

Termin składania ofert: 24.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Czosnów (woj. mazowieckie)
Data publikacji: 14.10.2011
Branża: Usługi socjalne, osobiste, komunalne > Usługi sanitarne, sprzątanie
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 336688
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg ograniczony
Zamawiający: Gmina Czosnów
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, woj. mazowieckie, tel. 022 7850201
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.czosnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Gminy Czosnów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: dśnieżanie dróg gminnych 95,96 km odśnieżanie dróg powiatowych 29,77 km, Odśnieżanie chodników dróg gminnych 3,9 km, Odśnieżanie chodników dróg powiatowych 9,6 km, odśnieżanie parkingów 400 m2, zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych 13,18 km, zwalczanie gołoledzi na drogach powiatowch 16,25 km, zwalczanie gołoledzi chodników dróg gminnych 3,9 km, zwalczanie gołoledzi na drogach powiatowch 9,60 km, Zamawiający określa ilość wykonywanych usług w okresie trwania umowy tj. listopad 2011 do kwiecień 2012: odśnieżanie dróg: 24 razy, odśnieżaqnie chodników 12 razy, zwalczanie gołoledzi na drogach 10 razy, zwalczanie gołoledzi na chodnikach 12 razy, odśnieżanie parkingów 10 razy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Odśnieżanie dróg gminnych 7 razy, odśnieżanie chodników 3 razy, zwalczanie gołoledzi na drogach 3 razy, zwalczanie gołoledzi na chodnikach 3 razy, odśnieżanie parkingów 3 razy.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9 , 90630000-2
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości 1000 zł. Wadium należy wpłacić po dopuszczeniu do przetargu.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
określa oświadczenie art 22 ust. 1
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia oraz wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg publicznych o wartości min 600 tys. brutto za okres 3 lat łącznie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
określa oświadczenie art 22 ust. 1
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
określa oświadczenie art 22 ust. 1
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
określa oświadczenie art 22 ust. 1
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 2. Zmiany, o których mowa w ust. l, obejmować mogą zmianę każdego z postanowień umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa. Powołane zmiany w szczególności obejmować mogą zmianę postanowień odnoszących się do terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę, możliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do zastosowania materiałów równoważnych. 4. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznać należy w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści które nie powstały z winy Wykonawcy. 5. Każda ze Stron może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-24, godzina: 10:00:00, miejsce: Urząd Gminy Czosnów. Ul. Gminna 6. 05-152 Czosnów. pokój nr 33
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^