Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 336834
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5623025
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.insko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE DO 156.691,72 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W IŃSKU
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie do 156.691,72 zł w walucie polskiej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W IŃSKU 4. Kredyt zaciągnięty będzie w 1 transzy w terminie do 15 listopada 2011 r. 5. Spłata nastąpi w 33 ratach kapitałowych: - I rata: 31.12.2015 r. - 1.632,21 zł, - pozostałe raty kwartalne począwszy od 01.03.2015 r. do 30.09.2023 r. w wysokości - 1.632,21zł, - ostatnia rata: w terminie do 30.11.2023 r. w wysokości 1.631,77 zł. 6. Okres kredytowania (wymagany) 30.11.2023 r. 7. Do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu: na dzień 15.11.2011 r., data naliczania odsetek na ostatni dzień miesiąca, począwszy od 31.12.2011r. 8. Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco. 7. Oprocentowanie kredytu złotówkowego będzie liczone w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. aktualną stawkę referencyjną WIBOR 3M z dnia 17.10.2011r. powiększoną o stałą marżę banku. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia według kalendarza rzeczywistego. Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie do umowy kredytowej stawki WIBOR3M według sposobu liczenia przez Bank. 8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dokonywane będą w PLN. 9. Prowizja wyrażona procentowo do całości wartości kredytu nie może przekroczyć 0,5 %. 10. Nie będą pobierane: - opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu, - odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty. 11. Odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego miesiąca, za który zostały naliczone. 12. Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres do 30.12.2015 r. 13. Prowizja od zmian w umowie w wysokości 0,00% wartości dokonywanej zmiany. 14. Kredyt nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat. 15. Bank kredytujący dopuszcza możliwość spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony umową. 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych projektu umowy. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe. 18. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika na wekslu zabezpieczającym kredyt. 19. Wykonawca musi posiadać minimum jedną placówkę obsługi klienta zlokalizowaną na terenie miasta Szczecina albo Stargardu Szczecińskiego albo Ińska. 20.Wykonawca musi posiadać elektroniczny system obsługi klienta. 21. Kredyt może być udzielony również z linii EBI.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadanie przynajmniej jednej placówki obsługi klienta, zlokalizowaną na terenie Szczecina albo Stargardu Szczecińskiego albo Ińska
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.insko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Ińsko ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko pok. nr 10
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-23, godzina: 10:00:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Ińsko ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko sekretariat
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^