Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 337006
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku im. J. Śniadeckiego - Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi
Kod CPV:
więcej

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku im. J. Śniadeckiego - Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 55 241 23
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu biurowego i mebli dla AWFiS Gdańsk przy ul. K. Górskiego 1 w ramach projektów Oliwska Kuźnia Olimpijczyków i ACK - Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu biurowego i mebli dla AWFiS Gdańsk przy ul. K. Górskiego 1 w ramach projektów Oliwska Kuźnia Olimpijczyków i ACK - Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku. Część pierwsza - sprzęt w ramach projektu Oliwska Kuźnia Olimpijczyków. Część druga - meble w ramach projektu Oliwska Kuźnia Olimpijczyków. Część trzecia sprzęt w ramach projektu ACK - Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku. Część czwarta - meble w ramach projektu ACK - Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku. 30121000-3 kserokopiarki Kod CPV: 30195913-5 Sztalugi flipchart Kod CPV: 30236000-2 różny sprzęt komputerowy Kod CPV: 30213100-6 komputery przenośne Kod CPV: 30213000-5 komputery osobiste Kod CPV: 30231300-0 monitory ekranowe Kod CPV: 30232110- 8 drukarki laserowe Kod CPV: 33451000-6 aparaty fotograficzne Kod CPV: 38652100-1 projektory Kod CPV: 39130000 Meble biurowe Kod CPV: 39112000 Krzesła Kod CPV: 39111100 Siedziska obrotowe Kod CPV: 39121100 Biurka Kod CPV: 39162000-5 Pomoce naukowe
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5 , 39112000-0 , 38652100-1 , 30231300-0 , 30232110-8 , 30213000-5 , 30195913-5 , 30121000-3
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie sprzętu biurowego o wartości brutto co najmniej 100 000 zł każde.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 1)z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 2)z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 3)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego ul. K. Górskiego 1 80-336 Gdańsk
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-24, godzina: 14:00:00, miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego ul. Kazimierza Górskiego 1 80-336 Gdańsk Budynek Administracji, Biuro Kanclerza, I piętro, pok. 29
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzęt w ramach projektu Oliwska Kuźnia Olimpijczyków.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Flipchart Sztuk 1 2)Drukarka laserowa mono , wielofunkcyjna sztuk 1 3)Wizualizer sztuk 1 4)Rzutnik multimedialny sztuk 1 5)Ekran Multimedialny sztuk 1 6)Monitor LCD sztuk 1 7)Komputer sztuk 1 8)Głośniki bezprzewodowe sztuk 1
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30231300-0, 30232110-8, 30236000-2, 30213000-5, 30213100-6, 30195913-5, 30121000-3
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Meble w ramach projektu Oliwska Kuźnia Olimpijczyków.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Komoda na sprzęt Sztuk 1 2)Szafa multimedialna Sztuk 1 3)Siedzisko Sztuk 28 4)Biurko typ I Sztuk 14 5)Biurko typ II Sztuk 1
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39112000-0
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sprzęt w ramach projektu ACK - Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Kamera do sportów ekstremalnych HD + akcesoria - szt. 2 2)Kamera Cyfrowa- szt. 1 3)Aparat Fotograficzny Body - szt. 1 4)Obiektyw Fotograficzny - typ standard zoom - szt. 1 5)Obiektyw Fotograficzny - typ szerokokątny zoom - szt. 1 6)Obiektyw Fotograficzny - typ stało-ogniskowy 85mm - szt. 1 7)Filtr polaryzacyjny - szt. 1 8)Filtr typu Gwiazda - szt. 1 9)Filtr UV - szt. 1 10)Filtr polaryzacyjny - szt. 1 11)Lampa Błyskowa do aparatu - szt. 1 12)Zestaw do czyszczenia obiektywów - szt. 3 13)Statyw Stabilizujący - szt. 1 14)Statyw typu Monopod - szt. 1 15)Statyw Oświetleniowy - szt. 2 16)Karta pamięci - szt. 2 17)Kompaktowy aparat fotograficzny - szt. 1 18)Kasetki mini DV - szt. 100 19)Płytka (mocowanie) do statywu - szt. 1 20)Ładowarka Do Akumulatorów -szt. 1 21)Profesjonalny Dyktafon - szt. 1 22)Klimatyzator - szt. 1 23)Świetlówka fluorescencyjna do lamp panelowych - szt. 8 24)Kabel XLR do mikrofonu - szt. 1 25)Kabel s-video - szt. 1 26)Przedłużacz - szt. 1 27)Projektor - sztuk 2 28)Uchwyt na projektor - sztuk 1 29)Wizualizer - sztuk 1 30)Kserokopiarka - sztuk 1 31)Drukarka laserowa - sztuk 1 32)Ekran projekcyjny elektryczny - sztuk 1 33)Planner organizacyjny tygodniowy - sztuk 1 34)Planner organizacyjny miesięczny - sztuk 1 35)Planner organizacyjny roczny - sztuk 1 36)Ekspozycyjne ramy ścienne - sztuk 6 37)Komputer stacjonarny - sztuk 1
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 30232110-8, 30213000-5
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Meble w ramach projektu ACK - Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Stojak ekspozycyjny - sztuk 4 2)Stolik pod sprzęt audio wizualny - sztuk 1 3)Regał biblioteczny Szafa aktowa zamykana - sztuk 1 4)Szafa uniwersalna metalowa - sztuk 1 5)Biurko - sztuk 1 6)Krzesło - sztuk 1 7)Krzesło z pulpitem - sztuk 22 8)Stolik - sztuk 1 9)Fotel - sztuk 2
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39112000-0
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 12 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^