Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 271623
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 23 11
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tomaszow-maz.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowo - sprzętowe w sezonie 2011-2012 przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników znajdujących się w pasach drogowych dróg zaliczonych do pozostałych kategorii dróg publicznych w przypadku chodników położonych bezpośrednio przy granicach nieruchomości stanowiących, własność Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są usługi transportowo - sprzętowe w sezonie 2011 - 2012 przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników znajdujących się w pasach drogowych dróg zaliczonych do pozostałych kategorii dróg publicznych w przypadku chodników położonych bezpośrednio przy granicach nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki, a w szczególności: Cześć A: a/ odśnieżanie dróg b/ odśnieżanie obiektów mostowych c/ zwalczanie śliskości na drogach d/ zwalczanie śliskości na obiektach mostowych. Usługi będą realizowane zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną . Cześć B: Zimowe utrzymanie chodników znajdujących się w pasach drogowych: dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki - w przypadku chodników, które nie są położone bezpośrednio przy liniach rozgraniczających pasa drogowego, dróg zaliczonych do pozostałych kategorii dróg publicznych - w przypadku chodników położonych bezpośrednio przy granicach nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki. Zimowe utrzymanie chodników obejmuje: stałe utrzymanie chodników, interwencyjne utrzymanie chodników. Stałe utrzymanie chodników polega na ich odśnieżaniu i posypaniu piaskiem w przypadku wystąpienia pokrywy śnieżnej oraz śliskości zimowej bądź jedynie posypanie piaskiem w przypadku wystąpienia śliskości. Czas reakcji Wykonawcy na rozpoczęcie czynności jw. nie powinien być dłuższy niż 2 godziny od chwili powzięcia informacji o takiej konieczności lub od momentu wystąpienia warunków atmosferycznych, które obligują Wykonawcę do jej rozpoczęcia. Wykaz chodników do stałego zimowego utrzymania - według załącznika nr 6. Interwencyjne utrzymanie chodników obejmuje czynności jak w przypadku stałego utrzymania, jednak ich podjęcie następuje jedynie po zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego. Zgłoszenie telefoniczne będzie potwierdzone na piśmie przez Zamawiającego. Dopuszcza się dokonanie potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozpoczęcie czynności interwencyjnego utrzymania chodników nastąpi nie później niż 2 godziny od zgłoszenia konieczności ich realizacji przez Zamawiającego. Zakres zleconych usług interwencyjnych zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego. Wykaz chodników do interwencyjnego zimowego utrzymania - według załącznika nr 7. Wywóz śniegu z chodników następować będzie jedynie po zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego. Zgłoszenie telefoniczne będzie potwierdzone na piśmie przez Zamawiającego. Dopuszcza się dokonanie potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozpoczęcie czynności wywozu śniegu z chodników nastąpi nie później niż 2 godziny od zgłoszenia konieczności ich realizacji przez Zamawiającego. Zakres zleconych usług wywozu śniegu z chodników zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego. Standardy zimowego utrzymania chodników: w przypadku ciągłych opadów śniegu należy zapewnić możliwość przejścia na połowie szerokości chodnika; zgarnięty śnieg należy pryzmować na trawnikach a w przypadku ich braku przy krawędzi jezdni, po ustaniu opadów śniegu chodniki winny być odśnieżone w ciągu 2 godzin od ustania opadów oraz równomiernie posypane piaskiem na całej szerokości chodnika, za wyjątkiem przypadków, kiedy konieczne będzie pryzmowanie śniegu na chodniku, w przypadku wystąpienia śliskości zimowej niezależnie od opadów należy niezwłocznie przystąpić do posypania nawierzchni chodnika piaskiem. Standardy zimowego utrzymania chodników dotyczą zarówno utrzymania stałego jak i utrzymania interwencyjnego. Zasady odbioru usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników. Odbiorowi podlega każdy element pracy. Odbiór odbywa się po wykonaniu usług na podstawie potwierdzeń wykonanych przez Zamawiającego . Odbiór częściowy wyrywkowy odbywa się w ciągu 2 - 3 godzin od wykonania pracy, o ile warunki pogodowe nie niwelują efektów wykonanej pracy. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od ustalonych standardów, Wykonawca ponosi kary, zgodnie z podpisaną umową.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1) 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) - w przypadku złożenia oferty na część A, 2) 690,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych) - w przypadku złożenia oferty na część B. - w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sposób oceny dotyczy tylko części A Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający będzie rozumiał wykonanie/wykonywanie usług transportowo sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg, o wartości min. 150 000,00 pln brutto.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sposób oceny dotyczy części A. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełnią warunek, jeżeli wykażą, iż posiadają opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych. Sposób oceny dotyczy części B. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełnią warunek, jeżeli wykażą, iż posiadają opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 złotych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - (część VI SIWZ). 2) Dokumenty, z których wynika upoważnienie do złożenia i podpisania oferty (np. odpis z ewidencji działalności gospodarczej, KRS), a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy także załączyć stosowne pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z zapisami specyfikacji. 3) Wykaz cen jednostkowych - (formularz cenowy część IV, V SIWZ). Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa, w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy, w zakresie terminu realizacji zamówienia, technologii wykonywania robót, wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4. 2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi mogą być w szczególności: 1) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami, 2) wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uzasadniające wcześniejsze rozpoczęcie lub późniejsze zakończenie realizacji usług objętych niniejszą umową. 3) katastrofy, akty wandalizmu, 4) konieczność realizacji robót dodatkowych, 3. W szczególnych przypadkach na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, możliwa jest zmiana w sposobie wykonywania usługi. Zmiana powyższa jest możliwa, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie od przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy. Druga strona musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać każdorazowo zgodę zamawiającego na realizację ewentualnych prac zamiennych, dodatkowych. Jeżeli wykonawca dokona ich realizacji bez wymaganej zgody, zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zapłaty wynagrodzenia za te roboty. 6. Bez zgody zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace mające na celu niezwłoczne zapobieżenie awarii, szkodzie lub utracie życia i zdrowia, o czym wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić zamawiającego. 7. Roboty dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie na mocy odrębnych umów zgodnie z art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tomaszow-maz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Mościckiego 6 pok. nr 6, 97-200 Tomaszów Maz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-25, godzina: 11:00:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Tomaszowie Maz. ul. POW 10/16 pok. 12 budynek A (kancelaria)
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg:
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: imowe utrzymanie dróg: a) odśnieżanie dróg, b) odśnieżanie obiektów mostowych, c) zwalczanie śliskości na drogach, d) zwalczanie śliskości na obiektach mostowych,
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie chodników, znajdujących się w pasach drogowych:
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników, znajdujących się w pasach drogowych: a) dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki - w przypadku chodników, które nie są położone bezpośrednio przy liniach rozgraniczających pasa drogowego, b) dróg zaliczonych do pozostałych kategorii dróg publicznych - w przypadku chodników położonych bezpośrednio przy granicach nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki. Zimowe utrzymanie chodników obejmuje stałe utrzymanie chodników, interwencyjne utrzymanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^