Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 271711
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5128100
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.itl.waw.pl;
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie usługi dzierżawy łącza ethernetowego o przepustowości 1Gb/s dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1. w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi dzierżawy łącza ethernetowego o przepustowości 1Gb/s dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1. w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego określa Opis przedmiotu zamówienia który jest załącznikiem nr A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32415000-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 13 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. - każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 1 950,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt). Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości. 2. Forma wadium. 2.1. Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 2.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c. kwotę gwarancji, d. termin ważności gwarancji, e. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2.3. Wadium wnoszone w innej niż pieniądzu formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą (tj. 30 dni). Wniesienie wadium o krótszym terminie ważności skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BPH SA Oddział w Warszawie nr rachunku:35106000760000321000153786 z adnotacją: Wadium do przetargu na dzierżawę łącza ethernetowego o przepustowości 1Gb/s, Nr sprawy: DGA/37/11. 3.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, zaleca się aby do oferty dołączyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (spełnienie tego warunku nie jest konieczne do stwierdzenia wniesienia wadium). 3.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie, do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji albo poręczenia (warunek konieczny do stwierdzenia wniesienia wadium). 4. Termin wniesienia wadium. 4.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4.2. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zostanie uznane przez Zamawiającego za wniesione zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 1) tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert uznany zostanie rachunek Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. 5.1. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: a. upłynął termin związania ofertą, b. zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia. d. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1. Wykonawca wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2. Wykonawca został wykluczony z postępowania, 3. Jego oferta została odrzucona. 5.2. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i o ile uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty - złożony wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu określającego status prawny Wykonawcy i/lub pełnomocnictwa. 5.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Utrata wadium. 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ust 1 ustawy PZP, spełnia warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty). Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ust 1 ustawy PZP, spełnia warunki dotyczące: 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty). Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ust 1 ustawy PZP, spełnia warunki dotyczące: 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia - Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty). Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ust 1 ustawy PZP, spełnia warunki dotyczące: 1.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty). Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ust 1 ustawy PZP, spełnia warunki dotyczące: 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty). Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upełnomocnione, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. Ofertę wraz ze stanowiącymi integralną część SIWZ załącznikami od 1 do 3, zawierającymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy sporządzić zgodnie z ich treścią. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku formularza ofertowego, opracowanego przez Zamawiającego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: internetowej www.itl.waw.pl; http://bip.itl.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy Ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa Pokój nr 266 (budynek główny - I piętro)
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-26, godzina: 10:00:00, miejsce: Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy Ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa Pokój nr 146 (budynek główny - kancelaria)
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości o nr. POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^