Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Śliwińskiego

Termin składania ofert: 25.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Lublin (woj. lubelskie)
Data publikacji: 17.10.2011
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 271755
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5322126
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lublin.pl/powiatlublin/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Śliwińskiego
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, operatu szacunkowego części nieruchomości wywłaszczonej decyzją Prezydenta Miasta Lublin znak: GTO-VII-6602/66/76 z dnia 3 marca 1977 r., położonej w Lublinie przy ul. Śliwińskiego (obręb 6 - Czechówka Górna Kol., arkusz 6), oznaczonej w dokumentacji geodezyjno-prawnej zarejestrowanej w MODGiK UM Lublin pod nr 0663.1006-157/2010 jako projektowana działka nr 14/21 o pow. 0,1534 ha, obecnie zajętej pod boisko asfaltowe i kort tenisowy. W/w nieruchomość została zawnioskowana do zwrotu na rzecz uprawnionych osób na podst. art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Celem sporządzenia wyceny jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana wartości nieruchomości wskutek działań podjętych bezpośrednio na gruncie po wywłaszczeniu, poprzez określenie różnicy wartości nieruchomości według stanu na dzień wywłaszczenia i na dzień wyceny. Określenie zmiany wartości nieruchomości niezbędne jest dla prawidłowego ustalenia wysokości odszkodowania pieniężnego podlegającego zwrotowi stosownie do art. 140 ust. 1, 2, 3 i 4 w/w ustawy. Operat szacunkowy należy wykonać w dwóch egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji operatu szacunkowego w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w okresie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego. Wykonawca zobowiązany jest po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego do jego aktualizacji przez okres kolejnych 6 miesięcy. Wykonawca dokonuje aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym. Materiały niezbędne do prawidłowego sporządzenia przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie złożonego oświadczenia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
w przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 (przedkładając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do formularza ofertowego, w zakresie opisanym przez Zamawiającego i dotyczącym spełniania przez siebie określonego warunku) oraz brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy (przedkładając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do formularza ofertowego); wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie: - zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na wynikłą w trakcie realizacji zamówienia konieczność uzyskania decyzji administracyjnych bądź innych dokumentów wymaganych prawem, której nie można było przewidzieć w dacie podpisania umowy, a których uzyskanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.pl/powiatlublin/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Lublinie, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9A, pok.101.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-25, godzina: 10:00:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Lublinie, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9A, pok.101.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^