Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 337800
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Miasto Radzyń Podlaski
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie, tel. 083 3528070
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umradzynpodlaski.bip.lublin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja, naprawa i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski w 2012r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację, naprawę i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski w 2012r. - 1409 opraw oświetleniowych. Urządzenia oświetlenia ulicznego, którego dotyczy przedmiot zamówienia są w części własnością PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Zakład Energetyczny Radzyń Podlaski (1044 opraw oświetleniowych) oraz w części Miasta Radzyń Podlaski (365 opraw oświetleniowych). Zakres zamówienia obejmuje: 1)planowane czynności eksploatacyjne, w szczególności: a)przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, b)oględziny tras linii kablowych i linii napowietrznych, c)przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni oraz opraw oświetleniowych na wysięgnikach, d)pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, e)malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, wysięgników, opraw, szafek i tablic rozdzielczych, 2)czynności awaryjne, w szczególności: a)wymianę uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania, b)naprawę bądź wymianę uszkodzonych kabli, c)naprawę zerwanych przewodów, d)wymianę uszkodzonych słupów, e)wymianę uszkodzonych wysięgników, tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarni, f)wymianę uszkodzonych źródeł światła, opraw, kloszy, oprawek, dławików, kondensatorów, g)likwidacja awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, 3) okresowe kontrole stanu oświetlenia - przy udziale zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 października 2011r.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umradzynpodlaski.bip.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać nieodpłatnie w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, 21 - 300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, pok. 21, w godz. 7:30 - 15:30
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-25, godzina: 10:00:00, miejsce: Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, 21 - 300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^