Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Dostawa oleju opałowego do Szkół Gminy Aleksandrów Kujawski w ilości około 150 000 litrów

Termin składania ofert: 25.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Aleksandrów Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie)
Data publikacji: 17.10.2011
Branża: Surowce, paliwa, oleje
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 272007
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2822031, 2822059 w. 37
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do Szkół Gminy Aleksandrów Kujawski w ilości około 150 000 litrów
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres rzeczowy: 1) Gęstość w temp. 15
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 11.000,00 zł w sposób przewidziany w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca wpłaca w/w określoną kwotę przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt. 1 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego). 4 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. 5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadają wiedze i doświadczenie, tj. udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem co najmniej co najmniej 2 dostaw w kwocie nie mniejszej niż 7.000,00 zł brutto każda, dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy; do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane, (np. referencje, protokoły odbioru dostaw itp.) - załącznik nr 3 do siwz.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. posiada minimum 2 autocysterny wyposażone w przewody do tankowania o dł. min. 50 mb oraz legalizowane urządzenie dystrybucyjno pomiarowe z drukarką.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 4 i 5 do SIWZ; Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - załącznik nr 6 do SIWZ, Wykaz sprzętu z załączonymi kserokopiami dowodów rejestracyjnych i świadectw potwierdzających legalizację urządzeń pomiarowych zamontowanych na autocysternach - potwierdzone za zgodność z oryginałem (dotyczy pojazdów, którymi będzie realizowane zamówienie) - załącznik nr 7 Oświadczenie dostawcy wyrażające zgodę na pobór próbek paliwa do analizy jak i sprawdzenia cech legalizacyjnych urządzeń pomiarowych w obecności swojego pracownika, który jest osobą upoważnioną do przeprowadzenia tych czynności; Zamawiający wymaga świadectwa autoryzacji producenta na obrót olejem opałowym (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W przypadku posiadania więcej niż 1 autoryzacji przy ustaleniu ceny zakupu będzie brana pod uwagę nazwa producenta podana w ofercie; W przypadku Wykonawcy, który nie posiada świadectwa autoryzacji wydanego przez producenta, ale jego dostawcą oleju opałowego jest firma posiadająca takie świadectwo, należy załączyć do oferty następujące dokumenty: 1) umowę handlową o współpracy z Producentem paliwa obejmująca okres od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r., 2) oświadczenie, że dostarczane paliwo będzie pochodziło wyłącznie z tego źródła, 3) kopię świadectwa autoryzacji lub zaświadczenie wydane przez producenta oleju opałowego. Atest lub świadectwo jakości, deklaracje zgodności produktu,
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy 2) w przypadku chęci powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zadania podwykonawcy konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na powyższe podwykonawstwo, 3) zmiana miejsca/adresu dostawy oleju opałowego, 4) zwiększenie lub zmniejszenie minimalnej wielkości dostawy oleju do poszczególnych kotłowni.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-25, godzina: 10:00:00, miejsce: Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski pokój nr 1 (sekretariat)
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^