Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Dostawa artykułów do dezynfekcji dla SWZPZPOZ w Warszawie

Termin składania ofert: 25.10.2011, 09:30
Lokalizacja: Warszawa (woj. mazowieckie)
Data publikacji: 17.10.2011
Branża: Medyczna > Leki, farmaceutyki
Inne > Produkty chemiczne
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 272031
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8252031 w. 355, 356
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalnowowiejski.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów do dezynfekcji dla SWZPZPOZ w Warszawie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów do dezynfekcji dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów (części) z podziałem na: Pakiet 1: Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk - system Sterisol, Pakiet 2: Preparaty do dezynfekcji narzędzi i sprzętu, Pakiet 3: Preparaty do dezynfekcji powierzchni, Pakiet 4: Preparaty do dekontaminacji higienicznej skóry rąk, błon śluzowych, ran, Pakiet 5: Preparaty do dezynfekcji powierzchni chlorowy. 3. Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia), zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2A - 2E do SIWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ)
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8 , 24455000-8
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą iż w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia składania ofert należycie wykonali lub wykonują co najmniej 2 dostawy artykułów do dezynfekcji do placówek służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż: - na pakiety nr 1, 3 na kwotę nie mniejszą niż 40.000,00 zł brutto każda z dostaw, - na pakiet nr 2 na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł brutto każda z dostaw, - na pakiety nr 4, 5 na kwotę nie mniejszą niż 8.000,00 zł brutto każda z dostaw, oraz załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały lub są wykonywane należycie. Uwaga:* W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż 1 pakiet wymagane jest potwierdzenie wykonania co najmniej 2 dostaw (artykułów do dezynfekcji do placówek służby zdrowia) dla wybranego przez Wykonawcę pakietu o najwyższym z ww. odpowiednio progów wartości. Ocena spełnienia tego wymogu dokonywana będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ oraz pozostałych dokumentów wymienionych poniżej
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • próbki, opisy lub fotografie
  • inne dokumenty
    a) karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych, b) ulotki informacyjne w języku polskim w formie oryginału, zawierające informacje o składzie chemicznym preparatu, jego spektrum działania i czasie, c) kserokopia dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107 poz. 679) - dla następujących klas wyrobu medycznego: klasa II a /preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, oraz dezynfekcji nieinwazyjnej sprzętu medycznego/ - Certyfikat CE oraz Deklaracja zgodności
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez wystawcę pełnomocnictwa
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: a) zmiana ustawodawstwa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT lub zmian cen urzędowych, b) zmiana lokalizacji Zamawiającego, c) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, d) zmiany kursu walut przekraczające 20% w stosunku do kursu z dnia podpisania niniejszej umowy, - przy czym wzrost cen będzie następował o nie większy procent niż wynika z podwyżek niezależnych od Wykonawcy, bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży. Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu, który stanowi podstawę do żądania zmiany cen. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT, która nastąpi automatycznie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnowowiejski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, pok. 95
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-25, godzina: 09:30:00, miejsce: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Kancelaria Ogólna, pok 92
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk - system Sterisol
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk (- system Sterisol) dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27. Zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w załaczniku nr 2A do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Preparaty do dezynfekcji narzędzi i sprzętu
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji narzędzi i sprzętu dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27. Zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w załaczniku nr 2B do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Preparaty do dezynfekcji powierzchni
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27. Zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w załaczniku nr 2C do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Preparaty do dekontaminacji higienicznej skóry rąk, błon śluzowych, ran
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do dekontaminacji higienicznej skóry rąk, błon śluzowych, ran dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27. Zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w załaczniku nr 2D do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Preparaty do dezynfekcji powierzchni chlorowy
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni (chlorowy) dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27. Zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w załaczniku nr 2E do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^