Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 272133
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Gmina Nowa Wieś Lęborska
Kod CPV:
więcej

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie, tel. 059 8612428 w. 34
Adres strony internetowej zamawiającego: www.nwl.pl; http://bip.nwl.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie świetlicy w Garczegorzu
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenia, a odpowiednio również montaż, instalacja i uruchomienie, sprzętu do świetlicy w Garczegorzu w Gminie Nowa Wieś Lęborska. 1. Meble: 1.1. Stoły konferencyjne: 20 szt.(90x180 cm) - 6 osobowe 1.2. Krzesła: 120 szt. 1.3. Meble kuchenne: 1 komplet. 2. Sprzęt audio-video: 2.1. Telewizor: Plazmowy - 1 szt. 2.2. Zestaw kina domowego 2.2.1. Odtwarzacz multimedialny - 1 szt. 2.2.2. Wzmacniacz - 1 szt. 2.2.3. System głośników 4.0. lub 3.1. - 1 kpl. 3. Sprzęt AGD: 3.1. Kuchenka elektryczno - gazowa - 1 szt. Poszczególne elementy muszą być ze sobą kompatybilne i współpracować ze sobą pod względem celu któremu mają służyć. Wszystkie elementy przedmiotu dostawy muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Sanepid, muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania. Nie mogą zawierać elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Wyposażenie powinno zapewnić funkcjonalność i standard oraz tworzyć jednolitą stylistyczną całość, estetyczny wygląd wnętrza odpowiadającego jego charakterowi i funkcji. Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru przedmiotu dostawy. Dokument ten winien określać warunki serwisowania gwarancyjnego, pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek a także wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem zamówienia. UWAGA W czasie montażu mebli może zaistnieć konieczność zmniejszenie bądź zwiększenia ich wymiarów o maksymalnie 10%. Ewentualne zmiany zakresów w tej granicy nie będą skutkowały zmianą ceny ryczałtowej oferty. Wykonawca nie może żądać zwiększenia bądź zmniejszenia zakresu prac. Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wszystkie fotografie, ilustracje i rysunki stanowa wyłącznie wartość poglądową i mają służyć do opisania rezultatu jaki Zamawiający chce osiągnąć. Wykonawca ma obowiązek zrealizować dostawę wraz z rozmieszczeniem, instalacją i montażem. Zamawiający zastrzega że, wszystkie nazwy własne znajdujące się w niniejszym opracowaniu są poglądowe i należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza wszystkie rozwiązania równoważne. Sprzęt oferowany przez Wykonawcę musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003r. poz.69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.): § 9 ust. 2, sprzęty z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki dostosowuje się do wymagań ergonomii, a w myśl ust.3 szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2 , 39221000-7 , 39151000-5 , 39112000-0 , 39121200-8 , 32000000-3 , 32351000-8 , 32351300-1 , 32320000-2 , 32321200-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
3.1. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nwl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Nowa Wieś Lęborska, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-25, godzina: 10:00:00, miejsce: Gmina Nowa Wieś Lęborska, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24 pok. nr 15 lub listownie
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garczegorzu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^