Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Dostawa zestawu narzędzi laparoskopowych wielorazowych

Termin składania ofert: 25.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Białystok (woj. podlaskie)
Data publikacji: 17.10.2011
Branża: Medyczna > Urządzenia medyczne
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 337216
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7468000
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.usk.bialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu narzędzi laparoskopowych wielorazowych
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu narzędzi laparoskopowych wielorazowych, zamówienie poniżej 125 000 euro
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33168000-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 400,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - oryginalnych poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, - bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych, - oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Z treści gwarancji lub poręczeń wadialnych musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego (na rachunek bankowy zamawiającego) kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w przewidzianych w ustawie okolicznościach zatrzymania wadium. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w treści gwarancji lub poręczeń jakichkolwiek postanowień ograniczających Zamawiającemu wypłacenie należnej kwoty wadium. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy, nr konta: 49 1020 1332 0000 1902 0649 0694 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 25.10.2011 r. do godz. 10:00. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wiążąca jest data i godzina uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych mają być udzielone do końca terminu związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował należycie min. 2 dostawy zestawów narzędzi laparoskopowych, każda dostawa na kwotę min. 125 000,00 PLN (wykaz dostaw + 2 referencje).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
    a) dokumenty, na podstawie których wprowadzono do obrotu i używania wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, Nr 107, poz. 679), b) oryginalne firmowe prospekty producentów sprzętu potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów technicznych. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Załączniku nr 1.1. do SIWZ. Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru. Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone Załączniku nr 1.1. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ceny określonej w umowie w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z zasad funkcjonowania rynku takich jak np. zmniejszenie ceny producenckiej. Zmiana taka wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy, uzgodnionego i podpisanego przez obie Strony. - Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu płatności na zasadach uzgodnionych przez obie strony umowy. Zmiana taka wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.usk.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, budynek Administracji, pokój nr 28
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-25, godzina: 10:00:00, miejsce: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, budynek Administracji, pokój nr 28
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup przedmiotu zamówienia jest realizowany w ramach projektu pt. Utworzenie Centrum Urazów Wielonarządowych w USK w Białymstoku, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

^ na początek ^