Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Wykonanie docieplenia stropodachu budynku nr 12

Termin składania ofert: 02.11.2011, 09:00
Lokalizacja: Rzeszów (woj. podkarpackie)
Data publikacji: 17.10.2011
Branża: Budowlana > Roboty budowlane
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 272257
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 85 35 247
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie docieplenia stropodachu budynku nr 12
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie docieplenia stropodachu budynku nr 12, zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego w Medyce
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: do 50% powtórzenie zakresu podstawoego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261910-6
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian treści umowy polegających na: a) zmianie postanowień dotyczących terminu wykonania umowy: - w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie, - gdy zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych nie dających się przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a ich realizacja uniemożliwia wykonanie zadania w terminie określonym w § 2 ust. 1 wzoru umowy, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Inwestora. -gdy Inwestor ze względu na swoje potrzeby dokona zmian sposobu i warunków realizacji zamówienia. b) zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia z jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy - w przypadku ograniczenia tego zakresu przez Inwestora. c) wprowadzeniu robót zamiennych, nie wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, polegających jedynie na modyfikacji robót określonych w dokumentacji projektowej lub zastąpieniu ich innymi tożsamymi robotami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igbcarpatia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA 35-322 Rzeszów ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-11-02, godzina: 09:00:00, miejsce: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA 35-322 Rzeszów ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4 sekretariat nr 5
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^